Algemene voorwaarden

Ottens & Lotz Versie 2022.5

1. Definities

1.1 Ottens & Lotz: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder de V.O.F. met beperkte aansprakelijkheid Ottens & Lotz., statutair gevestigd te Norg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

1.2 Contract: de schriftelijke vastlegging door Ottens & Lotz van de inhoud van de Overeenkomst.

1.3 Opdrachtgever: iedere partij die met Ottens & Lotz in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Ottens & Lotz of Opdrachtgever.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Ottens & Lotz en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

1.6 Toepassingen: alle door Ottens & Lotz ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, (micro)website(s) en digitale platformen, waaronder (maar niet uitsluitend) het Ottens & Lotz logboek.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Ottens & Lotz en Opdrachtgever.

2.2 Ottens & Lotz heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook zullen gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien de opdracht namens Opdrachtgever wordt verstrekt door een Derde, dan staat die Derde ervoor in dat Opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt. Bij in gebreke blijven is de Derde aan deze voorwaarden gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever. In dat geval zijn zowel de Opdrachtgever als de Derde, jegens Ottens & Lotz, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende.

3. Totstandkoming, duur en wijzigingen

3.1 Alle door Ottens & Lotz uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden. Een aanbod is nooit langer dan 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Ottens & Lotz heeft altijd het recht de aanbieding of offerte tot 5 dagen na de aanvaarding ervan te herroepen.

3.3 Een overeenkomst tussen Ottens & Lotz en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Ottens & Lotz een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Ottens & Lotz, Ottens & Lotz een bevestiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld een opdracht- of orderbevestiging) heeft verzonden dan wel wanneer Ottens & Lotz (of een Derde namens Ottens & Lotz) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.4 Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

3.5 Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Ottens & Lotz worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.

3.6 Een samengestelde offerte of order verplicht Ottens & Lotz niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Geopenbaarde en/of verstrekte monsters of opgaven van normen, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen en productspecificaties in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal, op de website van Ottens & Lotz, in offertes of anderszins zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Indien Ottens & Lotz op verzoek van Opdrachtgever informatie over de producten, haar bedrijf of anderszins verschaft (bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten), geldt dat deze informatie steeds bij benadering is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.9 Ottens & Lotz heeft nooit de verplichting om door de Opdrachtgever gegevens aanvragen van diensten of orders (bestellingen) te accepteren en Ottens & Lotz houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Opdrachtgever, ook indien Ottens & Lotz en de Opdrachtgever een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of de Opdrachtgever in meer of mindere mate afhankelijk is van Ottens & Lotz en/of Ottens & Lotz en de Opdrachtgever. Bij weigering door Ottens & Lotz een bestelling uit te voeren of anderszins de relatie te beëindigen, is Ottens & Lotz nimmer gehouden tot een schadevergoeding of compensatie.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Ottens & Lotz zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

4.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Ottens & Lotz, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Ottens & Lotz ook binnen deze termijn uitblijft.

4.4 Opdrachtgever dient uit zichzelf, voor eigen rekening en tijdig alle relevante gegevens en documenten aan Ottens & Lotz beschikbaar te stellen op de door Ottens & Lotz aangegeven wijze. Opdrachtgever dient onder meer (maar niet uitsluitend) tijdig plattegronden van de locatie(s) waar de werkzaamheden plaatsvinden aan Ottens & Lotz beschikbaar te stellen (op de wijze en in het formaat dat Ottens & Lotz voorschrijft).

4.5 Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Ottens & Lotz verstrekte documenten en gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van documenten en gegevens. Indien Ottens & Lotz documenten en/of gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Ottens & Lotz ter beschikking heeft gesteld.

5. Ongediertebestrijding

5.1 Het effect van de werkzaamheden in het kader van ongediertebestrijding is afhankelijk van vele factoren. Voor een deel van die factoren is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Afhankelijk van het soort plaagdieren zijn er doorgaans meer bestrijdingsbehandelingen noodzakelijk om tot goed resultaat te komen. Dit aantal is niet op voorhand vast te stellen omdat dit van meer factoren afhankelijk kan zijn. Omstandigheden die een goede effectiviteit kunnen tegenwerken, zijn bijvoorbeeld:

a. het blijven bestaan van de bron: wanneer de oorzaak van de overlast niet wordt weggenomen, is het voortbestaan of herhaling van de overlast aannemelijk;

b. het opnieuw aanleveren van plaagdieren: vaak worden plaagdieren aangeleverd via leveranciers. Wanneer de overlast bij de leverancier niet opgelost wordt, blijft het risico op voortbestaan of opnieuw opleven van de overlastsituatie reëel;

c. het niet opvolgen van adviezen: wanneer bouwkundige tekortkomingen het binnentreden of verschuilen niet tegengaan of hygiënische omstandigheden de ontwikkeling ondersteunen, is de verwachting dat een overlastsituatie kan worden opgelost laag.

5.2 Opdrachtgever dient alle instructies en aanwijzingen die door Ottens & Lotz worden gegeven of door Ottens & Lotz worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op zijn website of in het logboek (de portal)) strikt, tijdig en adequaat op te volgen. Indien Opdrachtgever deze instructies en aanwijzingen niet heeft ontvangen en niet kan vinden, dient Opdrachtgever deze zelf, uit eigen initiatief en tijdig (vooraf) bij Ottens & Lotz op te vragen.

5.3 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Ottens & Lotz ter uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van schadelijke stoffen, zodat schade kan ontstaan aan zaken die zich in het te behandelen object bevinden. Opdrachtgever is gehouden tijdig vooraf en verder op ieder moment waarop dit nodig is, voor eigen rekening alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn ter voorkoming van schade aan genoemde zaken.

5.4 Ottens & Lotz is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van middelen, zoals vlekken.

5.5 Ottens & Lotz dient de werkzaamheden uit te kunnen voeren tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient aan Ottens & Lotz de toegang tot alle onderdelen van het betreffende object, perceel of plaats (zoals, maar niet uitsluitend, het pand en het gebouw) tijdig, vrijelijk en zonder enige voorwaarde te worden gegeven. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat de betreffende plaatsen ook daadwerkelijk bereikbaar zijn en verschaft voor eigen rekening daarvoor de nodige faciliteiten, hulpmiddelen, etc. Waar mogelijk dient Opdrachtgever vooraf de sleutels, toegangscodes en andere middelen voor toegang aan de betreffende medewerker(s) van Ottens & Lotz te verschaffen. De contactpersoon van Opdrachtgever dient de betreffende medewerker(s) van Ottens & Lotz steeds te ontvangen. Indien veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn, dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een bevoegd persoon van Opdrachtgever aan te wijzen om ten tijde van inventarisatie als verantwoordelijk veiligheidspersoon op te treden.

5.6 Indien Opdrachtgever ermee bekend is dat er zich in of rondom het object waar de werkzaamheden plaatsvinden, beschermde diersoorten (zoals, maar niet uitsluitend, vleermuizen en uilen) bevinden of hebben bevonden, of andere organismen aanwezig zijn of waren die negatieve gevolgen kunnen ervaren als gevolg van de werkzaamheden, dient Opdrachtgever dit vooraf aan Ottens & Lotz mee te delen.

6. Garantie in het kader van bezoeken ongediertebestrijding (monitoringovereenkomsten)

6.1 Werkzaamheden ter bestrijding van ongedierte worden door Ottens & Lotz uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,

tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Er geldt dus geen garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien partijen garantie overeenkomen, geldt het bepaalde in dit artikel.

6.2 Een afgegeven garantie voor wat betreft ongediertebestrijding houdt uitsluitend in dat Ottens & Lotz garandeert dat het niveau van overlast op de desbetreffende locatie tot een aanvaardbaar en beheersbaar niveau wordt teruggebracht, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval (de locatie, het feit dat het altijd enige tijd duurt voordat de overlast afneemt, etc.).

6.3 De garantie en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien voor Ottens & Lotz gelden uitsluitend geduren

6.4 Alle adviezen en instructies die door of namens Ottens & Lotz zijn gegeven, dienen volledig, op de juiste wijze en tijdig te worden opgevolgd door Opdrachtgever. Voor wat betreft het soort adviezen/instructies, gelden de volgende termijnen:

a. hygiëne: uitvoeren binnen 14 dagen;

b. bouwkundig: uitvoeren binnen 30 dagen;

c. bedrijfsmatig/gedrag: uitvoeren binnen 30 dagen.

6.5 Indien een advies of instructie niet tot de bovenstaande categorieën behoort of indien daar twijfel of onduidelijkheid over is, geldt een termijn van 30 dagen. Het bepaalde in lid 3 en dit lid 4 geldt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6 Een afgegeven garantie voor wat betreft ongediertebestrijding geldt alleen indien alle adviezen en instructies die door of namens Ottens & Lotz zijn gegeven, volledig, op de juiste wijze en tijdig zijn opgevolgd door Opdrachtgever. De garantie gaat pas in, nadat de betreffende adviezen/instructies (ten aanzien van de betreffende locatie) volledig en juist zijn uitgevoerd.
6.7 In het geval Opdrachtgever in de garantieperiode meer overlast ervaart dan het niveau van overlast dat aanvaardbaar en beheersbaar is, dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, per e-mail, gemotiveerd, gespecificeerd en onderbouwd aan Ottens & Lotz mede te delen.

6.8 Indien Opdrachtgever terecht, tijdig en op de juiste wijze een beroep op de garantie heeft gedaan, zal Ottens & Lotz Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst regelmatig (maximaal 1 maal per twee weken, tenzij uit wet- of regelgeving voortvloeit dat meer bezoeken noodzakelijk zijn) extra bezoeken om zich zo in te spannen de overlast tot een aanvaardbaar en beheersbaar niveau terug te brengen, tot het moment dat dat niveau weer is behaald. De eerste bezoeken zullen kosteloos door Ottens & Lotz worden uitgevoerd. Wanneer er op jaarbasis meer bestrijdingsbehandelingen noodzakelijk zijn dan de vastgestelde aantallen garantiebehandelingen, zullen enkel de volgende noodzakelijk vervolgbehandelingen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het aantal garantiebehandelingen op jaarbasis is afhankelijk van de bezoekfrequentie van de monitoring. Tot meer en anders is Ottens & Lotz niet gehouden. Eventuele extra kosten, zoals extra kosten voor bestrijdingsmiddelen, komen voor rekening van Opdrachtgever (ook tijdens de kosteloze bezoeken onder garantie), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.9 Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle adviezen en instructies van Ottens & Lotz, deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Ottens & Lotz is nagekomen en nakomt.

6.10 Alleen Opdrachtgever kan een beroep doen op garantie. De garantie is persoonlijk, niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.

6.11 Een door Ottens & Lotz gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Ottens & Lotz in voor eventueel door Opdrachtgever of door Derden geleden schade.

6.12 Ottens & Lotz is in geen geval (dus ook niet in geval van garantie, welke soort garantie dan ook, en dus ook niet in geval van andere soorten garantie dan die in dit artikel zijn omschreven) gehouden voor eigen rekening aanvullende of afwijkende werkzaamheden (zoals bouw- of sloopwerkzaamheden) uit te voeren. Deze komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.13 Artikel 9 is ook in geval van garantie op ongediertebestrijding van toepassing, tenzij in dit artikel expliciet daarvan wordt afgeweken. de de looptijd van de

Overeenkomst.

7. Verkoop en levering van zaken

7.1 Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Opdrachtgever (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Ottens & Lotz zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Opdrachtgever een afnameplicht.

8. Garantie geleverde zaken

8.1 De door Ottens & Lotz te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Ottens & Lotz voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken.

8.3 Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Ottens & Lotz geen garantie geeft op de geleverde zaken.

8.4 In alle gevallen waarin Ottens & Lotz een of meer garanties op zaken verleent, gelden de volgende bepalingen.

8.5 Ottens & Lotz kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.

8.6 De garantie geldt niet wanneer:

a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden;

b. adviezen, veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkings-, opslag- en vervoersvoorschriften of andere instructies die, door of namens Ottens & Lotz, de leverancier van Ottens & Lotz en/of door de fabrikant of andere relevante partijen zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;

c. er sprake is van normale slijtage of bederf;

d. er niet afdoende beschermende maatregelen in acht worden genomen;

e. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;

f. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;

g. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken of veiligheidswaarschuwingen gebruikt blijft worden;

h. er sprake is van onjuiste opslag;

i. de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid, chemische dampen, trillingen of onjuiste temperatuur.

8.7 In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.

8.8 Indien de leverancier van Ottens & Lotz of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Ottens & Lotz of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Ottens & Lotz stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Ottens & Lotz of fabrikant. Indien de leverancier van Ottens & Lotz of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Ottens & Lotz of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Ottens & Lotz stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Ottens & Lotz of fabrikant.

8.9 Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door Ottens & Lotz geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, opslagvoorschriften, verwerkingsvoorschriften of andere instructies die, door of namens Ottens & Lotz, de leverancier van Ottens & Lotz en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. Opdrachtgever vrijwaart Ottens & Lotz voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde voorschriften, instructies, etc.

8.10 Artikel 6, lid 8, 9 en 10, en artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in dit artikel expliciet daarvan wordt afgeweken.

9. Controle producten en reclametermijn

9.1 Gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 24 uur nadat Opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, per e-mail, gemotiveerd en onderbouwd aan Ottens & Lotz mede te delen.

9.2 Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Ottens & Lotz van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest Opdrachtgever het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.

9.3 Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt en geven de Opdrachtgever noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.

9.4 De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven en na de melding aan Ottens & Lotz aan Ottens & Lotz worden geretourneerd. Opdrachtgever zorgt ervoor dat reeds geleverde zaken tot aan het moment dat deze zijn geretourneerd, goed beschermd en goed behandeld worden. Indien vaststaat dat een zaak (of een deel daarvan) gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Ottens & Lotz en dat tijdig en op de juiste wijze aan Ottens & Lotz is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Ottens & Lotz (het gebrekkige deel van) de zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na tijdige en juiste kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Ottens & Lotz, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Ottens & Lotz) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.

9.5 Indien vaststaat dat een dienst niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Ottens & Lotz en dat tijdig en op de juiste wijze aan Ottens & Lotz is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Ottens & Lotz de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Ottens & Lotz) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.

9.6 Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Ottens & Lotz, daaronder begrepen eventuele onderzoeks-, reis-, verblijf- en transportkosten, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

9.7 Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

10. Bruikleen en huur

10.1 De Overeenkomst kan (mede) inhouden dat aan Opdrachtgever zaken worden verhuurd of in bruikleen worden gegeven. In dit artikel wordt voor beide situaties voor het gemak gesproken van ‘het gehuurde’, ‘huur’ en vergelijkbare aanduidingen (hetgeen dus ook van toepassing is op in bruikleen gegeven zaken, bruikleen, etc.).

10.2 De kosten van transport, montage en demontage, eventuele schade ten gevolge van demontage, onderhoud en herstel komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. Opdrachtgever dient bekend te zijn met het verantwoord en veilig gebruik van het gehuurde, daar zelf het nodige onderzoek naar te doen en het gehuurde veilig, verantwoord en overeenstemming met de wet- en regelgeving te gebruiken. Zo dient Opdrachtgever de nodige maatregelen te nemen om het gehuurde te beschermen tegen weersomstandigheden.

10.4 De duur van de huur is gelijk aan de duur van de Overeenkomst, tenzij een andere duur is afgesproken of anderszins redelijkerwijs voortvloeit uit de afspraken/feiten en omstandigheden. Indien het gehuurde niet aan het einde van de huurtermijn dan wel te laat in gereinigde en goede aan Ottens & Lotz wordt geretourneerd, levert dit altijd een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever op. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Ottens & Lotz daaruit voortvloeiend. Dat betekent onder meer dat Opdrachtgever altijd volledig aansprakelijk is voor schade als gevolg van diefstal en vermissing, waarbij gerekend wordt met de nieuwwaarde.

10.5 Opdrachtgever dient de zaken (inclusief de losse accessoires) gereinigd en in goede staat te retourneren (aan Ottens & Lotz ter beschikking stellen, zodat Ottens & Lotz het kan terugnemen, dan wel op eerste verzoek van Ottens & Lotz terugsturen). Extra arbeidstijd en aanvullende kosten verschuldigd door het niet of onvoldoende reinigen van het gehuurde wordt in rekening gebracht bij Opdrachtgever, waarbij deze kosten minimaal worden begroot op € 50.

10.6 Opdrachtgever verplicht zich ertoe Ottens & Lotz te allen tijde toegang tot de locatie waar het gehuurde zich bevindt te verschaffen. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.

10.7 Opdrachtgever dient het gehuurde direct nadat het gehuurde aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld (en voordat het in gebruik wordt genomen), te controleren op gebreken en of alles aanwezig is.

10.8 Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, indien Opdrachtgever niet direct na de controle als bedoeld in het vorige lid heeft geklaagd bij Ottens & Lotz.

10.9 Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Ottens & Lotz te worden gemeld.

10.10 In geval van storingen, diefstal, vermissing of andere ongebruikelijke gebeurtenissen, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking per e-mail aan Ottens & Lotz te melden. Verder dient Opdrachtgever op eerste verzoek van Ottens & Lotz daarvan aangifte te doen en voorts direct een (kopie van het) proces-verbaal van de aangifte aan Ottens & Lotz te overleggen.

11. Prijzen

11.1 Offertes, Overeenkomsten en andere opgaven van Ottens & Lotz betreffende ongediertebestrijding zijn gebaseerd op de dienstverlening van reguliere preventie en – bestrijding van het omschreven soort ongedierte op de genoemde locatie(s).

11.2 Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Ottens & Lotz worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

11.3 Ottens & Lotz is gerechtigd iedere 12 maanden en daarnaast steeds per 1 januari een prijsverhoging door te voeren van minimaal de Dienstenprijsindex (DPI), onderdeel 81 Diensten in verband met gebouwen, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Ottens & Lotz is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs zijn overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Ottens & Lotz. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

12. Betaling en opeisbaarheid

12.1 Voordat Ottens & Lotz aanvangt met werkzaamheden en verder op ieder moment heeft Ottens & Lotz het recht een voorschot te vragen. Ottens & Lotz is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot is betaald.

12.2 Ottens & Lotz heeft het recht de prijs in delen te factureren.

12.3. In alle  gevallen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

12.4 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Ottens & Lotz verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.

12.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Ottens & Lotz gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever.

12.6 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Ottens & Lotz een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Ottens & Lotz heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

12.7 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Ottens & Lotz te verrekenen met vorderingen van Ottens & Lotz of de betalingsverplichtingen op te schorten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.8 Ottens & Lotz heeft het recht voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst aan Opdrachtgever een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van Ottens & Lotz te stellen. In dat geval dient Opdrachtgever (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat het limiet te boven gaat. Indien het limiet wel wordt overgeschreden, is Ottens & Lotz gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop Opdrachtgever een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van Ottens & Lotz en zonder dat Opdrachtgever bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de Ottens & Lotz op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.

12.9 Ottens & Lotz heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties). Los daarvan heeft Ottens & Lotz heeft het recht in delen te factureren.

12.10 Indien Opdrachtgever één of meer vorderingen heeft op één of meer van de entiteiten (rechtspersonen e.d.) horende bij de Ottens & Lotz, is Ottens & Lotz gerechtigd deze vorderingen te verrekenen met één of meer vorderingen van één of meer van de entiteiten horende bij de Ottens & Lotz op Opdrachtgever.

13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Ottens & Lotz naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

13.2 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ottens & Lotz geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Ottens & Lotz (deels of geheel) niet of onder belemmerende omstandigheden in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan Ottens & Lotz op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, ziekte-uitbraken, pandemieën, epidemieën, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, bovenmatig ziekteverzuim onder het personeel van Ottens & Lotz, schaarste aan externe arbeidskrachten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van cruciaal personeel van Ottens & Lotz.

13.3 Ottens & Lotz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ottens & Lotz zijn verbintenis had moeten nakomen.

14. Duur, beëindiging van de overeenkomst en opschorting

14.1 Overeenkomsten worden gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de Overeenkomst is vermeld (bij gebreke waarvan de datum van ondertekening/accordering geldt), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 14.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een minimumperiode of voor bepaalde tijd, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een minimumperiode of voor bepaalde tijd, wordt de duur van de Overeenkomst na het verstrijken van de looptijd telkens van rechtswege met dezelfde looptijd verlengd, tenzij de Overeenkomst door Opdrachtgever is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen.

14.3 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door Opdrachtgever enkel worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.4 Opdrachtgever kan enkel schriftelijk opzeggen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voorafgaand aan het ingaan van de Overeenkomst op te zeggen.

14.5 Ottens & Lotz is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang op te zeggen (ook tussentijds), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.6 Ottens & Lotz behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet dan wel deze of enige andere Overeenkomst tegenover Ottens & Lotz nakomt.

14.7 Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Ottens & Lotz gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien Ottens & Lotz vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

14.8 Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Ottens & Lotz toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten.

14.9 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Ottens & Lotz conform de vorige leden, dient Opdrachtgever (het resterende deel van) de overeengekomen prijs te voldoen (indien het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, de prijs voor de gehele periode en in alle andere gevallen, de prijs voor het resterende deel van het jaar), onverminderd het recht van Ottens & Lotz aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Ottens & Lotz de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Ottens & Lotz geleverde zaken, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

15.2 Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Ottens & Lotz materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.

15.3 Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan Ottens & Lotz verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Ottens & Lotz voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Ottens & Lotz door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Ottens & Lotz met betrekking tot dergelijke aanspraken.

16. Retentierecht

16.1 Wanneer Ottens & Lotz goederen, documenten of gegevens van Opdrachtgever onder zich heeft, is Ottens & Lotz gerechtigd deze goederen, documenten of gegevens onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Ottens & Lotz op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Iedere aansprakelijkheid van Ottens & Lotz voor schade tegenover Opdrachtgever en derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ottens & Lotz voor het geval in kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst, als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door Ottens & Lotz in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

17.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of Ottens & Lotz voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de factuurwaarde over dat jaar, in alle gevallen met een maximum van € 5.000.

17.3 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ottens & Lotz of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

17.4 Opdrachtgever zal Ottens & Lotz vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Ottens & Lotz daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever (inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand).

17.5 De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ottens & Lotz partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter te Zwolle exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Ottens & Lotz en Opdrachtgever. Het staat echter Ottens & Lotz vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Ottens & Lotz en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

Ottens & Lotz algemene voorwaarden

Versie 2022.5


<– Terug naar beginpagina ongediertebestrijding